ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
Airbus
شماره پرواز
3531
کلاس پرواز
Y

زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
4005
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
نامشخص
شماره پرواز
7022
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
R

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
7112
کلاس پرواز
Q

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7022
کلاس پرواز
Y