کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
6918
کلاس پرواز
Y

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
QB1312
کلاس پرواز
Y