شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
5846
کلاس پرواز
Y