آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5613
کلاس پرواز
Y